محصولاتسایر بیمه هابیمه باربری

بیمه باربری

بیمه های باربری :

بیمه باربری  بیمه ای است‌ كه‌ بیمه‌گر ، درمقابل‌ دریافت‌ حق‌بیمه‌ متناسب‌ با پوشش‌ بیمه‌ای‌ از بیمه‌گذار ، تعهد می‌كند که چنانچه‌‌ مورد بیمه‌ در جریان‌ حمل‌ ‌از مبدأ به ‌مقصد مندرج‌ در بیمه‌نامه‌ ، به ‌علت ‌وقوع ‌یكی ‌از خطرهای ‌تحت پوشش بیمه نامه ، ‌تلف‌ و یا دچار خسارت ‌شود و یا بیمه‌گذار یا ذی نفع ‌هزینه هایی در رابطه با این خطرها متحمل ‌‌گردد (درصورت قابل پرداخت بودن) ، زیان‌ وارده را جبران و هزینه های مذکور را پرداخت نماید.

انواع بیمه های باربری از حیث منطقه جغرافیایی:

الف-بیمه های باربری وراداتی
ب-بیمه های باربری صادراتی
ج-بیمه های باربری ترانزیت
د-بیمه های باربری داخلی

انواع بیمه های باربری از حیث پوشش :


الف- پوشش Total Loss
ب- مجموعه شرایط C
ج-مجموعه شرایط B
د- مجموعه شرایط  A
هـ-پوشش داخلی

خطرات و ریسک های تحت پوشش:

الف – پوششTotal Loss

این کلوز تنها از بین رفتن کل مورد بیمه در یک مرحله و در نتیجه آتش سوزی را پوشش می دهد .
 
ب- مجموعه شرایط C

خطرات تحت پوشش در مجموعه شرایط بیمه گران کالا با کلوز C عبارتست از :

- آتش سوزی یا انفجار
- به گل نشستن ، زمین گیر شدن ، برخورد با کف دریا ، غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور
- واژگون شدن یا از راه یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی
- تصادم یا برخورد کشتی ، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب
- تخلیه کالا در بندر اضطراری
- فدا کردن کالا در جریان زیان همگانی
- به دریا انداختن کالا برای سبک سازی
- خسارت همگانی
- مسئولیت مشترک در تصادم
 
ج- مجموعه شرایط  B


خطرات تحت پوشش در مجموعه شرایط بیمه گران کالا یا کلوز B عبارتست از :

- آتش سوزی یا انفجار
- به گل نشستن ، زمینگیر شدن و برخورد با کف دریا ، غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور
- واژگون شدن یا از راه یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی
- تصادم یا برخورد کشتی ، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب
- تخلیه کالا در بندر اضطراری
- زلزله ، آتشفشان یا صاعقه
- فدا کردن کالا در جریان خسارت عمومی
- به دریا انداختن کالا جهت سبک سازی کشتی یا به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی
- ورود آب دریا ، دریاچه یا رودخانه به کشتی ، شناور، محفظه کالا ، کانتینر یا محل انبار
- تلف شدن کلی هر بسته در کشتی یا شناور و یا تلف کلی هر بسته به علت افتادن به هنگام بارگیری و یا تخلیه کشتی یا شناور

د-مجموعه شرایط  A


در مجموعه شرایط بیمه گران گران کالا با کلوز A تمامی خطرات به جز استثناء  تحت پوشش قرار می گیرد .

استثنائات کلوزهای سه گانه بیمه باربری

- تلف شدن،آسیب دیدن یا هزینه قابل انتساب به سوء عمل ارادی بیمه گذار
- نشست و ریزش عادی،کسری عادی وزن با حجم و یا فرسودگی عادی مورد بیمه
- تلف شدن ، آسیب یا هزینه ناشی از کافی نبودن یا نامناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی کالای مورد بیمه
- تلف شدن ، آسیب دیدن یا هزینه به علت عیب ذاتی یا ماهیت کالای مورد بیمه
- تلف شدن ، آسیب دیدن یا هزینه ای که علت آن تأخیر باشد،حتی اگر این تأخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد
- تلف شدن ، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از اعسار یا ورشکستگی مالکان، مدیران، اجاره کنندگان یا گردانندگان کشتی
- تلف شدن ، آسیب دیدن یا هزینه ای ناشی از کاربرد هر نوع سلاح یا وسیله ای که با انرژی اتمی یا شکست هسته ای یا واکنش مشابه دیگر یا نیرو یا ماده رادیو اکتیو باشد
- عدم قابلیت دریانوردی کشتی یا شناور یا نامناسب بودن کشتی یا شناور برای حمل ایمن کالای مورد بیمه
- جنگ ، جنگ داخلی ، انقلاب ، شورش ، قیام و یا زد و خوردهای داخلی ناشی از این امور
- توقیف ، ضبط، مصادره ، تصرف یا اثرات ناشی از این امور یا اثرات ناشی از اقدام به شروع آنها
 - اعتصاب ، تعطیل محل کار ، درگیریهای کارگری ، آشوبها و یا اغتشاشات داخلی
 - هرگونه عمل تروریستی

هـ - پوشش داخلی


در بیمه نامه های باربری داخلی خطرات تحت پوشش به دو دسته خطرات اصلی و اضافی تقسیم می شود که به شرح ذیل میباشد:

1- خطرات اصلی

این خطرات از آن جهت اصلی نامیده می شوند که ارتباطی به ماهیت مورد بیمه ندارد و تواتر آنها بیشتر از سایر خطرات مرتبط با کالاهای خاص می باشد این خطرات عبارتند از: آتش‌سوزی و حادثه وسیله نقلیه شامل تصادف، واژگون شدن و پرت شدن وسیله نقلیه.

2- خطرات اضافی

این گروه از خطرات متنوع بوده و بیشتر مرتبط با نوع کالا می باشد که با درخواست بیمه گذار و پرداخت حق بیمه اضافی می توان آنها را پوشش داد . خطرات رایج اضافی عبارتند از :

- برخورد جسم خارجی با مورد بیمه
- پرت شدن محموله از روی وسیله نقلیه ؛ مشروط بر اینکه کالای خسارت دیده به رویت بیمه گر رسیده باشد .
- بارگیری و تخلیه مورد بیمه
-جهت دانلود فرم پیشنهاد مربوطه روی فایل های زیر کلیک نمایید