محصولاتسایر بیمه هابیمه حوادث

بیمه حوادث

انواع قراردادهای بیمه عمر و حوادث گروهی

قرارداد اجباری:

 قرارداد بیمه عمر و حوادث مصوب کارکنان دولت

  قراردادهای اختیاری:

- قراداد بیمه عمر و حوادث جمعی
- قراداد بیمه حوادث جمعی
- قرارداد بیمه عمر جمعی
- قرارداد بیمه حوادث جمعی اعضا خانواده
- قرارداد بیمه حوادث تورهای دسته جمعی
- قرارداد بیمه عمر مانده بدهکار جمعی
- قرارداد بیمه حوادث جمعی مهدهای کودک
- قرارداد بیمه عمر و حوادث جمعی همسر و فرزندان
- قرارداد بیمه عمر و حوادث ضریبی از حقوق و مزایا

  قرارداد بیمه عمر و حوادث مصوبه کارکنان دولت:

این نوع بیمه مخصوص کارکنان سازمان ها و موسسات وابسته به دولت می باشد و سرمایه آن 10، 20 و 30 میلیون ریال با انتخاب موسسه طرف قرارداد است.
حق بیمه این نوع قرارداد با توجه به میزان سرمایه ثابت است، پوشش بیمه ای موضوع این قرارداد فوت به هر علت و نقص عضو در اثر حادثه با مبلغ سرمایه مندرج در قرارداد است. بیمه شدگان در این قرارداد تا سن 70 سالگی تمام تحت پوشش عمر و حوادث قرار دارند.

  قرارداد بیمه عمر و حوادث جمعی:

تعهدات بیمه گر در این مورد شامل فوت به هر علت، نقص عضو و از کار افتادگی دائم (کلی و جزیی) ناشی از حادثه می باشد بیمه شدگان در بیمه عمر تا سن 70 سالگی تمام و در بیمه حادثه تا سن 75 سالگی تمام تحت پوشش قرار می گیرند.
سرمایه این قرارداد بصورت توافقی بوده و مبلغ حق بیمه توسط بیمه گر با توجه به اطلاعاتی که از متقاضي دریافت نموده است تعیین می گردد. (درصورت ارائه اطلاعات مربوط به همسر و فرزندان پرسنل، اعضای خانواده نیز می توانند از مزایای این بیمه بهره مند گردند.)

  قرارداد بیمه عمر جمعی:

این نوع بیمه ، فوت به هر علت را پوشش می دهد و بیمه شدگان فقط تا سن 70 سالگی تحت پوشش هستند ( نقص عضو و از کارافتادگی پوشش ندارد ) اعضای خانواده پرسنل ( همسر و فرزندان ) نیز می توانند از مزایای این بیمه بهره مند گردند .

  قرارداد بیمه حوادث جمعی:


تعهدات بیمه گر در این مورد شامل: فوت، نقص عضو و از کارافتادگی دائم (کلی و جزیی) ناشی از حوادث مشمول بیمه است بیمه شدگان تا سن 75 سالگی تحت پوشش هستند. افراد بالای 75 سال نیز با درنظر گرفتن 10 درصد اضافه نرخ به ازای هرسال
می توانند تحت پوشش بیمه حادثه قرار گیرند (فوت عادی پوشش ندارد).

  قرارداد بیمه حوادث اعضای خانواده :


در این نوع بیمه تعهدات بیمه گر شامل فوت، نقص عضو و از کارافتادگی دائم(کلی و جزیی) ناشی از حوادث مشمول بیمه همسر و فرزندان کارکنان می باشد. (درصورتی این بیمه نامه منعقد می شود که کارکنان شاغل بیمه گذار نیز از یکی از انواع بیمه نامه های فوق استفاده نمایند).

  قرارداد بیمه حوادث تورهای دسته جمعی:

این نوع بیمه حوادثی را که در طول سفرهای دسته جمعی ( داخلی یا خارجی) برای بیمه شدگان بوقوع می پیوندد را پوشش 
می دهد، حق بیمه این قرارداد با توجه به نوع سفر، مقصد مدت زمان سفر و سرمایه مورد نظر تعیین می گردد.

قرارداد بیمه عمر مانده بدهکار جمعی:

این نوع بیمه، گروهی است و درصورت اخذ پوشش بیمه ای چنانچه وام گیرنده ( بیمه شده ) درطول مدت باز پرداخت اقسام وام به هر دلیلی فوت نماید بیمه گر مانده بدهی وام(دین حال) وی را در تاریخ فوت یکجا به موسسه وام دهنده می پردازد.
دراین صورت بازماندگان متوفی از پرداخت اقساط باقی مانده وام معاف خواهند بود(مجموع مدت بازپرداخت وام و سن بیمه شده نباید از 70 سال تجاوز نماید).

قرارداد بیمه حوادث جمعی مهدهای کودک:

در این بیمه کودکان و کارکنان مهد با حق بیمه ای اندک تحت پوشش بیمه فوت، نقص عضو، از کارافتادگی و هزینه های پزشکی ناشی از حادثه می باشند.

  قرارداد بیمه عمر و حوادث جمعی همسر و فرزندان:

در این قرارداد همسر و فرزندان پرسنل اصلی نیز تحت پوشش عمر و حوادث گروهی (همانند توضیحات مندرج در قرارداد بیمه عمر و حوادث جمعی) قرار می گیرند.

  قرارداد بیمه عمر و حوادث ضریبی از حقوق و مزایا:

 تفاوت این قرارداد با سایر قراردادها در این است که حق بیمه و خسارت براساس ضریبی از حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه فرد، مشخص می شود و طبیعتاً کسانی که با توجه به حقوق شان حق بیمه کمتری پرداخت میکنند در صورت وقوع خطرات مشمول بیمه غرامت کمتری دریافت می نمایند و بالعکس افرادی که براساس حقوق دریافتی ، حق بیمه بیشتری میپردازند در هنگام وقوع خطرات مشمول بیمه غرامت بیشتر دریافت می کنند . در این قرارداد بیمه گذار بایستی لیست حقوق و مزایای ماهیانه را جهت بیمه گر ارسال نماید . در غیر اینصورت  چنانچه  ارسال لیست حقوقی بصورت ماهانه برای بیمه گذار مقدور نباشد . همان لیست اولیه
(لیست اولین ماه شروع قرارداد) ملاک تعیین حق بیمه و پرداخت خسارت خواهد بود.

جهت دانلود فرم پیشنهاد مربوطه روی فایل زیر کلیک فرمایید