محصولاتسایر بیمه هابیمه عمر و زندگی

بیمه عمر و زندگی

   بيمه عمر، سرمایه گذاری و بازنشتگي تکميلي چيست؟

 • بيمه عمر، سرمايه گذاري و بازنشتگي تکميلي قرارداد بيمه اي است که همزمان آرامش خيال امروز شما را فراهم و رفاه دوران بازنشتگي تان را تامين مي نمايد . و پشتوانه مالي بسيار مناسبي براي بازماندگان بيمه گذاران بيمه گذاران دور انديش در صورت وقوع اتفاقات ناگوار و غير مترقبه فراهم مي نمايد.
 • بيمه عمر و سرمايه گذاري و بازنشتگي تکميلي قرارداد بيمه اي است که همزمان با بيمه نمودن عمر شما امکانات متنوع سرمايه گذاري ذخائر حق بيمه پرداختي شما را در سبد سرمايه گذاري شرکت بيمه، متشکل از مطمئن ترين بازارهاي سرمايه گذاري، دردسترس شما قرار ميدهد تا در صورت تحقق خطر فوت و يا پس از اتمام قرارداد شما و خانواده از تامين مالي مورد نياز برخوردار شويد.
 • همه ما دوران بازنشتگي را تجربه خواهيم کرد، هم اکنون نيز بازنشتگان فراواني را پيرامون خود مي بينيم، بسياري از اين عزيزان دچار مشکلات مالي بوده، و از کمي حقوق و مستمري دوران بازنشتگي خود ناراضي هستند.
 • بيمه عمر، سرمايه گذاري و بازنشتگي تکميلي، اين امکان را فراهم مي آورد که فرد با پرداخت حق بيمه به مدت حداقل 10 سال تا پايان عمر از حقوقي که خود تعيين مي کند بهره مند گردد.
                                                                                                          
مزايا و پوشش هاي بيمه اي

 1.   پوشش فوت طبيعي تا سقف 400 ميليون تومان.
 2.   پوشش فوت بر اثر حادثه تا سقف يک ميليارد و 600 ميليون تومان.
 3.   معافيت از پرداخت حق بيمه در اثر از کار افتادگي تا پايان مدت قرارداد.
 4.   دريافت مستمري از کار افتادگي تا پايان مدت قرارداد.
 5.   پوشش هزينه درمان امراض خاص تا سقف 50 ميليون تومان.
 6.   پوشش هزينه پزشکي در اثر حادثه تا سقف 40 ميليون تومان.
 7.   دريافت سرمايه يکجا در اثر از کار افتادگي تا سقف 400 ميليون تومان.

و ارائه مزاياي ديگر از قبيل امکان اخذ وام به ميزان %90 اندوخته، برداشت از اندوخته، معافيتهاي مالياتي

منافع بيمه عمر، سرمايه گذاري و بازنشتگي تکميلي

 •   تامين دوران بازنشتگي و پوشش اثرات مخرب تورم، افزايش هزينه هاي درمان و مشکلات زندگي در دوران پيري.
 •   پشتوانه مالي بسيار مناسب براي افراد خانواده و امنيت و آسايش زندگي همسر و فرزندان.