درباره ماآگهی های دعوت از سهامداران

آگهی های دعوت از سهامداران

503تعداد نمایش:
1398/03/27تاریخ:

آگهی دعوت سهامداران شرکت کارگزاری رسمی بیمه حامیان پوشش فردا (سهامی خاص) به شماره ثبت 392593 و شناسه ملی 10320435063 برای شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه

 

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت کارگزاری رسمی بیمه حامیان پوشش فردا، یا نمایندگان قانونی آنها، دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام که راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1398/04/10 در اقامتگاه قانونی شرکت واقع در خیابان خردمند شمالی، کوچه علی اعرابی 2، واحد 2، برگزار میشود، حضور بهم رسانند.

 

دستور جلسه:

1- استماع گزارش مدیران در خصوص عملکرد سال مال منتهی به 29/12/1397؛

2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص سال مال منتهی به 29/12/1397؛

3- تصویب صورتهای مالی شرکت، ترازنامه، صورتحساب سود‌و‌زیان وصورت جریان ‌وجوه‌ نقد برای سال مالی منتهی به 29/12/1397؛

4- تصویب میزان سود تقسیمی به سهامداران؛

5- تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضاي هیئت مدیره برای سال 1397؛

6- تعیین بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حسابرس مستقل شرکت برای سال 1398 و تعیین حق الزحمه ایشان ؛

7- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی هاي سالیانه شرکت؛

8- سایر مواردي که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادي می باشد.

 

هیأت مدیره