درباره ماآگهی های دعوت از سهامداران

آگهی های دعوت از سهامداران

2,774تعداد نمایش:
1398/03/28تاریخ:

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

 شرکت کارگزاری رسمی بیمه حامیان پوشش فردا (سهامی خاص)

به شماره ثبت 392593 و شناسه ملی 10320435063

بدینوسیله از سهامداران محترم شرکت کارگزاری رسمی بیمه حامیان پوشش فردا، یا نمایندگان قانونی آنها، دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام که راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 22/04/1399 در اقامتگاه قانونی شرکت واقع در خیابان خردمند شمالی، کوچه علی اعرابی 2، واحد 2، برگزار میشود، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

1- تصویب صورتهای مالی شرکت، ترازنامه و حساب سود‌و‌زیان برای سال مالی منتهی به 29/12/1398؛

2- تقسیم سود؛

3- پرداخت پاداش هیئت مدیره؛

4- انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل؛

5- سایر مواردي که در صلاحیت مجمع عمومی عادي می باشد.

 

هیأت مدیره  شرکت حامیان پوشش فردا (سهامی خاص)