محصولاتسایر بیمه هابیمه مهندسی

بیمه مهندسی

بیمه مهندسی:

بیمه مهندسی تضمین کننده سرمایه در بخش خصوصی و عمومی بوده و رونق چرخه اقتصادی می باشد. این بیمه کلیه‌ افراد ذینفع‌ در ط‌رح‌های زیر بنایی‌ ، عمرانی‌ و صنعتی اعم‌ از صاحبکار، پیمانکار "اصلی‌ و فرعی"، مهندسین‌ مشاور، را در صورت‌ بروز حوادث‌ تحت پوشش قرار داده و خسارات‌ مادی‌ مورد بیمه‌ و غرامت‌ ناشی‌ از مسئولیت‌ مدنی‌ دست‌اندرکاران‌ اجرایی‌ در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌ را جبران می‌نماید.

بيمه‌ تمام‌ خطر نصب (EAR):


بيمه‌ تمام‌ خطر نصب‌ يكي‌ از انواع‌ رشته‌هاي‌ بيمه‌ مهندسي‌ و جديدترين‌ آنهاست‌ و امروزه‌ در دنيا كاربرد فراواني‌ دارد. اين‌ نوع‌ بيمه‌، معمولا پوششهاي‌ لازم‌ را در زمان‌ نصب‌ كليه‌ ماشين‌آلات‌ صنعتي‌، كارخانه‌ها و همچنين‌ ساخت‌ اسكلتهاي‌ فلزي‌ ساختمانهاي‌ بلند، ارائه‌ مي‌دهد. در گذشته‌ براي‌ پوشش‌ دادن‌ كليه‌ خطرات‌ يك‌ پروژه‌ مي‌بايست‌ بيمه‌نامه‌هاي‌ متعددي‌ از شركتهاي‌ بيمه‌ تهيه‌ شود تا خطرات‌ گوناگوني‌ چون‌ آتش‌سوزي‌، مسئوليت‌ مدني‌، سرقت‌، دزدي‌ با شكستن‌ حرز، سيل‌، طوفان‌ و زلزله‌ را پوشش‌ داد. اما بيمه‌نامه‌ تمام‌ خطر نصب‌، پوششي‌ كلي‌ ارائه‌ مي‌دهد و تمام‌ موارد پيشگفته‌ را در بر مي‌گيرد. امروزه‌ پيمانكاران‌ يا صاحبان‌ پروژه‌هاي‌ سنگين‌ با خطرات‌ متعددي روبرويند و منابع‌ تأمين‌ كننده‌ اعتبار اين‌ گونه‌ پروژه‌ها غالباً بانكها هستند و بانكها نيز در صورتي‌ براي‌ چنين‌ مواردي‌ سرمايه‌گذاري‌ مي‌كنند كه‌ مطمئن‌ باشند خطري‌ سرمايه‌گذاري‌ را تهديد نمي‌كند، از اين‌ رو ارائه‌ بيمه‌نامه‌هايي‌ مانند بيمه‌نامه‌ تمام‌ خطر نصب‌ براي‌ پروژه‌هايي‌ كه‌ توسط بانكها و يا دولتها سرمايه‌گذاري مي‌شود الزامي‌ است.

مواردي‌ كه‌ در تعهد بيمه‌گر است.

بيمه‌ تمام‌ خطر نصب‌، پوشش‌ گسترده‌اي‌ براي‌ هرگونه‌ خسارت‌ پيش‌بيني‌ ناپذير ناگهاني‌ به‌ ماشين‌آلات‌، كوره‌ها و اموال‌ واقع‌ در محل‌ نصب‌ كه‌ متعلق‌ به‌ بيمه‌گذار بوده‌ و يا در اختيار وي‌ قرار داشته‌ است‌ ارائه‌ مي‌دهد. خسارات‌ وارده ‌به‌ اموال‌ بيمه‌گذار كه‌ ناشي‌ از علل‌ زير باشد در تعهد بيمه‌گر است خسارات‌ ناشي‌ از آتش‌سوزي‌، صاعقه‌، انفجار، سقوط هواپيما و عمليات‌ آتش‌نشاني خسارات‌ ناشي‌ از سيل‌، باران‌، برف‌، بهمن‌، امواج‌ دريا و طوفان خسارات‌ ناشي‌ از زمين‌ لرزه‌، نشست‌ زمين‌، جابجايي‌ (لغزش‌) لايه‌هاي‌ زمين‌ و صخره‌ها. خسارات‌ ناشي‌ از سرقت‌ با شكستن‌ حرز و دزدي‌ ساده. خسارات‌ ناشي‌ از عدم‌ مهارت‌، عدم‌ تجربه‌، اعمال‌ بدون‌ سوءنيت‌ و قصد بيمه‌گذار و همچنين‌ سهل‌انگاري‌ كاركنان‌ وي. خسارات‌ ناشي‌ از فشارهاي‌ ايجاد شده‌ يا خلاء، ازهم‌ گسيختگي‌ نيروي‌ گريز از مركز.
خسارات‌ ناشي‌ از ريزش‌ آوار، ساير عوامل‌ خارجي‌ و خسارات‌ در زمان‌ حمل‌ و نقل‌ كالا غرامت‌ صدمات‌ جاني‌ و بيماري‌ وارد به‌ اشخاص‌ ثالث‌ اعم‌ از اينكه‌ منجر به‌ فوت‌ شده‌ يا نشده‌ باشد، خسارات‌ وارد به‌ اموال‌ اشخاص‌ ثالث، پرداخت‌ هزينه‌ از بين‌ بردن‌ ضايعات‌ ناشي‌ از حوادث‌ و خطرات‌ مورد بيمه

بيمه‌ تمام‌ خطر مقاطعه‌كاران (CAR) :

گسترش‌ سريع‌ تكنولوژي‌ و توسعه‌ ابزارهاي‌ ساخت‌ و كاربرد مواد اوليه‌ جديد در زمينه‌ صنايع‌ و مهندسي‌ براي‌ساخت‌ پروژه‌هاي‌ ساختمانهاي‌ مسكوني‌، اداري‌، بيمارستانها، مدارس‌، تئاترها، كارخانه‌ها، نيروگاهها، فرودگاهها، پلها، سدها، آب‌بندها، تونلها، سيستمهاي‌ آبرساني‌ و زهكشي‌، بندرگاهها و ايجاد كانالها باعث‌ شده‌ كه‌ از طرف‌ مقاطعه‌كاران‌ تقاضايي‌ نسبت‌ به‌ اين‌ نوع‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ ايجاد شده‌ است‌. اين‌ نوع‌ بيمه‌، رشته‌ جديدي‌ شمرده‌ مي‌شود و كاربرد آن‌ در جبران‌ خسارت‌ كارهاي‌ مورد مقاطعه‌ از قبيل‌ خاكبرداري‌، انجام‌ امور تسطيح‌، اجراي‌ موقت‌ تأسيسات‌ مورد نياز كارگاهي‌ و پروژه‌هاي‌ اصلي‌ است. مواردي‌ كه‌ در تعهد بيمه‌گر مي‌باشد. حدود پوشش‌ اين‌ نوع‌ بيمه‌نامه‌ همان‌ گونه‌ كه‌ از نام‌ آن‌ استنباط مي‌شود يك‌ بيمه‌ تمام‌ خطر است‌ كه‌ كليه‌ خطرات‌ متداول‌ در اين‌ زمينه‌ را پوشش‌ مي‌دهد، مگر خطراتي‌ كه‌ صراحتاً در شرايط عمومي‌ بيمه‌نامه‌ مستثني‌ شده‌ باشد، به ‌عبارت‌ ديگر بيمه‌گر مسئول‌ پرداخت‌ هرگونه‌ خسارت‌ و ضرر و زيان‌ مالي‌ ناگهاني‌ است‌ كه‌ در طول‌ مدت‌ بيمه‌ به‌ اموال‌ بيمه‌شده‌ و يا مراحل‌ مختلف‌ پروژه‌ در محل‌ مورد بيمه‌ وارد شود.

خسارات‌ ناشي‌ از عوامل‌ زير در تعهد بيمه‌گر است:


خسارات‌ ناشي ‌از آتش‌سوزي‌، صاعقه‌، انفجار، سقوط هواپيما و خسارات ‌ناشي‌ از عمليات ‌آتش‌نشاني، خسارات‌ ناشي‌ از سيل‌، باران‌، برف‌، بهمن‌، امواج‌ دريا و طوفان. خسارات‌ ناشي‌ از زمين‌ لرزه‌، نشست‌ زمين‌، جابجايي‌ (لغزش‌) لايه‌هاي‌ زمين‌ و صخره‌ها.
خسارات‌ ناشي‌ از عدم‌ مهارت‌ و تجربه‌، اعمال‌ بدون‌ سوءقصد و نيت‌ بيمه‌گذار و هم‌ چنين‌ سهل‌انگاري‌ كاركنان‌ بيمه‌گذار.
خسارات‌ ناشي‌ از سرقت‌ با شكستن‌ حرز و دزدي‌ ساده. در پوشش‌ تمام‌ خطر مقاطعه‌كاري‌، خسارات‌ وارده‌ به‌ مصالح‌ ساختماني‌، ماشين‌آلات‌ ساختماني‌ و تجهيزات‌ كارگاهي‌ در محل‌ ساخت‌ پروژه‌ و يا در حين‌ حمل‌ و نقل‌ و يا سوار يا پياده‌ كردن‌، تحت‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ قرار مي‌گيرد.

 بیمه شکست ماشین آلات   (Machinery Breakdown insurance)

در قالب این بیمه نامه کارخانه ها و موسسات می توانند ماشین آلات، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و دستگاه های خود را در مقابل هرگونه زیان و خسارت فیزیکی ناگهانی و غیرقابل پیش بینی وارده به مورد بیمه و همچنین خسارات ناشی از مواد یا قطعات معیوب، انجام غیرصحیح کار، عدم مهارت، بی دقتی، کمبود آب در دیگ های بخار، انفجار فیزیکی ، از هم جدا شدن اجزاء در اثر نیروی گریز از مرکز، اتصال کوتاه، طوفان و... بیمه نمایند . اموال مجاور و مسئولیت در قبال اشخاص ثالث نیز در این بیمه نامه قابل پوشش  می باشد .

بیمه تجهیزات الکترونیکی  ( Electronic Equipment insurance)

بیمه تجهیزات الکترونیکی یک نوع پوشش ویژه برای دستگاه های الکتریکی و الکترونیکی ازجمله لوازم پزشکی و آزمایشگاهی، کامپیوتر و سيستم هاي داده پردازي، تجهيزات ارتباط از راه دور انواع ماشين هاي اداری و ...  می باشد. این بیمه نامه خسارات وارده به انواع تجهیزات الکتریکی به هر علت بجز عللی که صراحتاً در شرایط عمومی بیمه نامه استثناء شده است را جبران می نماید.
خطرات ناشی از تصادم ، سقوط ، جابجایی ، آتش سوزی ، زلزله ، طوفان ، سیل و... تحت پوشش این بیمه نامه قرار دارد .


بیمه ریسک های تکمیل شده ساختمانی  (Civil Engineering Completed Risks insurance)


صاحبان و متصدیان سازه های مهندسی اغلب خواهان پوشش جامع برای جبران خسارت های وارده پس از  تکمیل سازه و شروع بهره برداری از آن هستند . لذا ارائه بیمه نامه هایی مانند بیمه سازه های تکمیل شده می تواند نیاز این گروه از بیمه گذاران را برطرف سازد.
خطراتی مانند سیل، زلزله، طوفان، آتش سوزی، یخبندان و ... به موجب این بیمه تحت پوشش قرار می گیرند. سازه های زیر را 
می توان تحت پوشش این بیمه نامه  قرار داد : راهها، اسکله ها، تعمیرگاه کشتی، باندهای فرودگاه، دکل های انتقال نیرو، پل ها، تونل ها، کانالها، شبکه آبیاری و زهکشی، سدها، مخازن آب، سیستم فاضلاب و...
اموال مجاور و مسئولیت در قبال اشخاص ثالث نیز در این بیمه نامه قابل پوشش می باشد .